กทม.เร่งสร้างเขื่อนปรับภูมิทัศน์-ทำระบบรวบรวมน้ำเสีย

นายสุรัตน์ เจริญชัยสกุล อธิบดีกรมระบายน้ำและสุขาภิบาล กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบระบบระบายน้ำเสียและการฟื้นฟูคลององอาจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายพัฒนาคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและความปลอดภัย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาช่องทางต่างๆ ที่ยั่งยืน ในอดีตท่านได้พัฒนาภูมิทัศน์คลององค์อังในบริเวณตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์จนถึงสะพานโอสถนนท์ โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนอาคารที่บุกรุกคลององอาจและการพัฒนาคลอง โดยการสร้างเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเข้าระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงคลอง ภูมิทัศน์ริมคลององค์อังได้รับการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สนับสนุนการท่องเที่ยวบนคลององอาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในภูมิภาค

กทม.เร่งสร้างเขื่อนปรับภูมิทัศน์-ทำระบบรวบรวมน้ำเสีย

ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางคลองรอบเมืองแล้ว หรือคลององค์อัง โดยสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง พร้อมก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียคลององอาจ ตอนที่ 1 บริเวณสะพานดำรงสถิตย์ จากถนนเจริญกรุงถึงฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า ความยาวของคลองประมาณ 750 เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวทางเดินคลององค์อัง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงสะพานดำรงสถิตย์ บริเวณถนนเจริญกรุง ความยาวของคลองประมาณ 1,000 เมตร ได้รับงบประมาณ กทม. ปี 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองรอบกรุงเทพฯ หรือคลององค์อัง สำนักงานอยู่ระหว่างการถ่ายเทและหมุนเวียนน้ำในคลองซึ่งเริ่มเสื่อมโทรม มีกลิ่นเหม็น ขณะเดียวกันก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะและวัชพืชในคลองอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย โดยการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและต่อเนื่อง

กทม.เร่งสร้างเขื่อนปรับภูมิทัศน์-ทำระบบรวบรวมน้ำเสีย